Referenser

Inspiration

Intressanta referenser

Referenser

Nedan finns ett litet urval av projekt och uppdrag som Devinncoo, dess konsulter och partnerns har genomfört med gott resultat.

Uppdragsgivare

SOS Alarm Sverige AB

Uppdrag

Effektiviseringsprogram

Roll

Programledare

Utmaning

Effektivisering och lönsamhetsförbättring

Genomförande

Thomas var programledare för ett strategiskt koncernövergripande förändrings- och organisationsutvecklingsprogram vid namn Effektiviseringsprogrammet. Programmet hade som mål att effektivisera SOS Alarms verksamhet genom att avveckla tre larmcentraler, överlåta ett tjänsteområde till tredje part samt organisera/effektivisera produktionen i hela bolaget. Programmet omfattade sex projekt och involverade hela linjeverksamheten i stor omfattning.


I rollen som programledare hade Thomas det yttersta ansvaret för att planera, genomföra, styra, följa upp och rapportera programmet till styrgrupp, ledningsgrupp och övriga intressenter. Detta genomfördes i nära samverkan med en dedikerad förändringsledare samt ett programkontor. Programkontoret bestod av programledare, förändringsledare, en heltids programkoordinator och controller på deltid.


Thomas styrde och levererade programmet i enlighet med definierad målbild vad avser tidsplan, ekonomiska effekter och leveranser.


Hans genomförande av programmet karatäriseras av tydliga styrprinciper, strukturerat genomförande med högt engagemang, öppen kommunikation, skapande av delaktighet hos alla intressenter samt med stor respekt för de tuffa förändringar som genomfördes under kort tid.

Uppdragsgivare:

SOS Alarm Sverige AB

Uppdrag

Förstudie och uppbyggnad projektkontor (PMO)

Roll

Projektledare

Utmaning:

Bättre projektstyrning

Genomförande:

Definition och uppbyggnad av företagets projektkontor.

Thomas ansvarde för att analysera behovet av ett företagsgemensamt projektkontor, förarbete inför beslut om införande, införandeplanering, definition av roller och processer samt rekryteringar av nyckelpersoner inför uppstart.

Uppdragsgivare:

SOS Alarm Sverige AB

Uppdrag

Skapa Idégenererings- och innovationsprocess

Roll

Projektledare

Utmaning:

Bättre innovationsförmåga

Genomförande:

Uppdrag att definiera och utveckla företagets process för idéer och innovationer.

Uppdraget innebar förstudiearbete kring alternativa modeller och processer för innovationsarbete, definition av steg, kulturella aspekter, framgångfaktorer, verktyg, organisation, belöningar/ersättningsformer mm.

Arbetet resulterade i Skapa som blev samlingsnamnet för SOS Alarms idé- och innovationsmodell.

Uppdragsgivare

SOS Alarm Sverige AB

Uppdrag

Affärsutveckling av samarbetsportal för blåljusaktörer

Roll

Projektledare

Utmaning

Att utveckla en lönsam samarbetstjänst och webblösning

Genomförande

Att ta en idé och prototyp på en webportal för operativ samverkan och delning av lägesbild mellan blåljusaktörer (räddningstjänst, polis, Trafikverket, SOS Alarm, kommuner, länsstyrelser m fl) till en väl fungerande lönsam tjänst med betalande nöjda kunder.

Arbetet innebar iterativ utveckling, tester, nära samarbete med kunder och intressenter, utveckling av weblösning, avtalsutformning, tjänstepaketering, lansering och försäljning till nyckelkunder.